Ons plant Kerke - Mattheus 5:14-16 & Handelinge 13:44-49

Hou Koers

18/2/18

Description:Mattheus 5:14-1614 Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie.15 Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'nlampstaander en so gee dit lig vir almal in die huis. 16 Net so moet julle julle lig voordie mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in diehemele is, kan verheerlik.Handelinge 13:44-4944 Die volgende Sabbat het byna die hele stad byeengekom om die woord van die Herete hoor. 45 Toe die Jode die skare sien, is hulle met afguns vervul en het hulle dit watPaulus gesê het, teengestaan en belaster. 46 Maar Paulus en Barnabas het prontuit virhulle gesê: “Die woord van God moes eerste aan júlle verkondig word. Maaraangesien julle dit verwerp en julleself nie die ewige lewe werd ag nie, wend ons onsnou tot die heidene. 47 Want so het die Here dit aan ons opgedra:‘Ek het jou aangewys as 'n lig vir die nasiessodat jy verlossing kan bring tot aan die uiteindes van die aarde.’48 Toe die heidene dit hoor, was hulle bly en vol lof oor die woord van die Here. Endiegene wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. 49 Die woord van dieHere het deur die hele landstreek versprei.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ons is Kerk - Efesiërs 4:1-16

Hou Koers

11/2/18

Description:1 Daarom spoor ek julle aan, ek watter wille van die Here 'n gevangeneis, om so te leef dat julle die roepingwaarmee julle geroep is, waardig is:2 met volkome nederigheid ensaggeaardheid en met geduld, terwyljulle mekaar in liefde verdra. 3 Lê julledaarop toe om die eenheid wat dieGees bewerk, te bewaar deur diesamebindende krag van die vrede.4 Dit is een liggaam en een Gees, soosjulle ook deur julle roeping tot eenhoop geroep is: 5 een Here, eengeloof, een doop, 6 een God en Vadervan almal, Hy wat oor almal en deuralmal en in almal is. 7 Maar aanelkeen van ons is 'n genadegawegeskenk soos Christus dit uitgedeelhet. 8 Daarom staan daar:“Toe Hy opgevaar het na bo,het Hy krygsgevangenesweggevoer;Hy het gawes aan die mense gegee.”9 “Hy het opgevaar,” waarop andersdui dit as dat Hy eers neergedaal hetna die laer dele, die aarde? 10 Die Eenwat neergedaal het, is dieselfde Eenwat opgevaar het tot bo al diehemele sodat Hy alle dinge totvervulling kon bring. 11 En as gawes het Hy sommige asapostels, ander as profete, ander asevangeliste, en ander as herders enleraars gegee 12 om die heiliges toe terus vir hulle dienswerk en om dieliggaam van Christus op te bou. 13 Sosal ons almal tot geloofseenheid, totkennis van die Seun van God en totvolwassenheid kom, en dievolgroeide gestalte van die volheidvan Christus bereik. 14 Die doelhiervan is dat ons nie meer kleinkindertjies sal wees nie, watronddobber en rondgewaai worddeur elke wind van lering, deurmense se slinksheid en die gekonkelwaardeur hulle dwaling beplan;15 maar dat ons eerder, terwyl ons inliefde aan die waarheid vashou, inalle opsigte na Hom sal groei. Hy,Christus, is die Hoof 16 uit wie die heleliggaam harmonieus met die hulpvan elke gewrig saamgevoeg enverenig word en sy eie groei bewerkdeur die aandeel van elke lid. So boudie liggaam homself op in liefde.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ons maak Dissipels - Johannes 20:19-31

Hou Koers

4/2/18

Description:19 Dit was al laat die aand op daardieeerste dag van die week. Die deurewaar die dissipels vergader het, wasuit vrees vir die Jode gesluit. Jesushet toe gekom en tussen hulle gaanstaan en vir hulle gesê: “Vrede virjulle!” 20 En nadat Hy dit gesê het, wysHy hulle sy hande en sy sy. Diedissipels was verheug toe hulle dieHere sien. 21 Jesus sê toe weer virhulle: “Vrede vir julle! Soos die VaderMy gestuur het, stuur Ek julle ook.”22 Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy ophulle en sê vir hulle: “Ontvang dieHeilige Gees! 23 As julle mense sesondes vergewe, is dit hulle vergewe;as julle dit van hulle weerhou, bly ditvan hulle weerhou.”24 Maar Thomas, een van die twaalf,wat bekend staan as Didimus, wasnie by hulle toe Jesus gekom het nie.25 Die ander dissipels sê toe vir hom:“Ons het die Here gesien!” Maar hyhet vir hulle gesê: “As ek nie diemerke van die spykers in sy handesien en my vinger in die spykermerkekan steek en my hand in sy sy kansteek nie, sal ek nooit glo nie.” 26 Agtdae later was sy dissipels weer binne,en Thomas saam met hulle. Terwyldie deure gesluit was, het Jesusgekom en in hulle midde gaan staanen gesê: “Vrede vir julle!” 27 Daarna sêHy vir Thomas: “Bring jou vinger hieren kyk na my hande, en bring jouhand en steek dit in my sy; enmoenie langer ongelowig wees nie,maar gelowig.” 28 Thomas het Homgeantwoord: “My Here en my God!”29 Jesus sê vir hom: “Glo jy omdat jyMy gesien het? Geseënd is hulle watnie gesien het nie en tog geglo het.”30 Jesus het nog baie ander tekensvoor sy dissipels gedoen wat nie inhierdie boek geskryf staan nie.31 Hierdie dinge is egter neergeskryfsodat julle kan glo dat Jesus dieChristus is, die Seun van God, en datjulle deur te glo die lewe in sy Naamkan hê.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ons is Dissipels - Johannes 1:35-42

Hou Koers

28/1/18

Description:35Die volgende dag het Johannes en twee van sy dissipels weer daar gestaan. 36Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê: “Kyk, daar is die Lam van God!” 37Die twee dissipels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg. 38Toe Jesus omdraai en hulle Hom sien volg, vra Hy hulle: “Wat wil julle hê?” En hulle het Hom geantwoord: “Rabbi”, —wat, as dit vertaal word, beteken, ‘Meester’, “waar bly U?” 39Hy sê toe vir hulle: “Kom kyk!” Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuisgaan, en hulle het dié dag by Hom gebly. Dit was omstreeks die tiende uur. 40Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat gehoor het wat Johannes sê en Jesus gevolg het. 41Hy het eers sy eie broer Simon teengekom en vir hom gesê: “Ons het die Messias gevind” —dit is, as dit vertaal word, Christus. 42Hy het hom na Jesus gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: “Jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal ‘Sefas’ genoem word” —wat vertaal word as “Petrus”. (Afrikaanse Direkte Vertaling)

Geroep om God te Verheerlik - Efésiërs 1:3-14

Hou Koers

21/1/18

Description:3Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, 4soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, 5deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, 6tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. 7In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, 8wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, 9deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, 10om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig- 11in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, 12sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, 13in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, 14wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.(Afrikaanse 33/53 vertaling)

Voorspoed en Gemoed - Psalm 131

Voorspoedige Nuwe Jaar?

14/1/18

Description:Psalm 1311'n Pelgrimslied. Van Dawid. HERE, my hart is nie hoogmoedig en my oë nie verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of wonderwerke bo my vermoë nie. 2Nee, ek het my gemoed tot kalmte en bedaring gebring. Soos 'n kindjie by sy ma, soos 'n kindjie, is my gemoed in my. 3Israel, vestig jou hoop op die HERE,van nou af en vir altyd. (Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ware Voorspoed - Psalm 16

Voorspoedige Nuwe Jaar?

7/1/18

Description:A Miktam of David.1 Preserve me, O God, for in you I take refuge. 2 I say to the LORD, "You are my Lord; I have no good apart from you." 3 As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. 4 The sorrows of those who run after another god shall multiply; their drink offerings of blood I will not pour out or take their names on my lips. 5 The LORD is my chosen portion and my cup; you hold my lot. 6 The lines have fallen for me in pleasant places; indeed, I have a beautiful inheritance. 7 I bless the LORD who gives me counsel; in the night also my heart instructs me. 8 I have set the LORD always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken. 9 Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices; my flesh also dwells secure. 10 For you will not abandon my soul to Sheol, or let your holy one see corruption. 11 You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.(English Standard Version)

Want God wil Hom verheerlik - Joh 17:1-5

Kersfees se Vader: Waarom het God Sy Seun aarde toe gestuur?

24/12/17

Description:1 Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: “Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik — 2 net soos U aan Hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat Hy aan elkeen wat U aan Hom gegee het, die ewige lewe kan gee. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook Hom wat U gestuur het — Jesus Christus. 4 Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan My gegee het om te doen. 5 En nou, Vader, verheerlik My by U, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Want God is Lief vir Die Wêreld - Joh 3:16-21

Kersfees se Vader: Waarom het God Sy Seun aarde toe gestuur?

17/12/17

Description:John 3:16-20 "For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. 18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. 19 And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. 20 For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed.

Die Eienskappe van Getroue Gestuurdes - Handelinge 14:1-28

Die Gestuurdes

10/12/17

Description:Acts 14:1-28 Now at Iconium they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. 2 But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. 3 So they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. 4 But the people of the city were divided; some sided with the Jews and some with the apostles. 5 When an attempt was made by both Gentiles and Jews, with their rulers, to mistreat them and to stone them, 6 they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country, 7 and there they continued to preach the gospel. 8 Now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. 9 He listened to Paul speaking. And Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, 10 said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprang up and began walking. 11 And when the crowds saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lycaonian, "The gods have come down to us in the likeness of men!" 12 Barnabas they called Zeus, and Paul, Hermes, because he was the chief speaker. 13 And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. 14 But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, 15 "Men, why are you doing these things? We also are men, of like nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. 16 In past generations he allowed all the nations to walk in their own ways. 17 Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness." 18 Even with these words they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. 19 But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. 20 But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. 21 When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, 22 strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. 23 And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting they committed them to the Lord in whom they had believed. 24 Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. 25 And when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia, 26 and from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. 27 And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them, and how he had opened a door of faith to the Gentiles. 28 And they remained no little time with the disciples.

Jesus is die heel sterkste, en Hy het ons lief (Handelinge 13)

Die Gestuurdes

3/12/17

Description:13 1In die plaaslike gemeente in Antiogië was daar profete en leermeesters, onder andere Barnabas, Simeon bekend as Niger, Lucius van Sirene, Manaen, 'n jeugvriend van Herodes die tetrarg, en Saulus. 2Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê: “Sonder Barnabas en Saulus vir My af vir die werk waartoe Ek hulle geroep het.” 3Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle hulle die hande opgelê en weggestuur.4So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees gestuur, en hulle het afgereis na Seleusië en daarvandaan weggevaar na Siprus. 5Toe hulle in Salamis aankom, het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes as helper gehad. 6Hulle het deur die hele eiland gereis tot in Pafos, waar hulle 'n sekere Joodse towenaar aangetref het, 'n vals profeet met die naam Barjesus. 7Hy was die metgesel van die prokonsulr Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die prokonsul het Barnabas en Saulus laat roep omdat hy graag die woord van God wou hoor. 8Maar die towenaar Elimas —so word sy naams immers vertaal —het hulle teengestaan omdat hy die prokonsul van die geloof wou weghou. 9Maar Saulus, oftewel Paulus, het hom stip aangekyk en, vervul met die Heilige Gees, 10gesê: “Kind van die duiwel, vyand van alle geregtigheid en vol allerlei listighede en elke soort bedrog —sal jy nie ophou om die reguit paaie van die Here te verdraai nie? 11Maar kyk, nou gaan die hand van die Here jou tref en jy sal 'n ruk lank blind wees en die son nie sien nie.” Onmiddellik het 'n mistigheid en duisternis hom oorval en hy het rondgestrompel en mense gesoek om hom aan die hand te lei. 12Toe die prokonsul sien wat gebeur het, het hy, verstom oor die leer van die Here, gelowig geword.13Paulus en sy reisgenote het van Pafos af weggevaar en Perge in Pamfilië bereik. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. 14Hulle het van Perge verder gegaan en by Antiogië in Pisidië aangekom en op die Sabbat die sinagoge binnegegaan en gaan sit. 15Ná die voorlesing van die Wet en die Profete het die leiers van die sinagoge 'n boodskap na hulle gestuur met die woorde: “Broers, as julle 'n woord van bemoediging vir die volk het, sê dit!” 16Paulus het opgestaan, met die hand beduie en gesê: “Israeliete en godvresendes, luister! 17Die God van hierdie volk Israel het ons voorouers uitverkies en het hulle tydens hulle verblyf as vreemdelinge in Egipteland tot 'n volk verhef, hulle met 'n uitgestrekte arm daar uitgelei 18en hulle ongeveer veertig jaar lank in die woestyn verduur. 19In die land Kanaän het Hy sewe nasies uitgedelg en hulle land as erfdeel aan ons voorouers gegee. 20Dit het ongeveer vierhonderd-en-vyftig jaar geduur. En daarna het Hy rigters gegee tot by die profeet Samuel. 21Hierna het hulle aangedring op 'n koning, en God het Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, vir veertig jaar aan hulle gegee. 22Nadat God hom as koning verwyder het, het Hy Dawid tot hulle koning gemaak. Oor hom het Hy soos volg getuig, ‘In Dawid, die seun van Isai, het Ek 'n man na my hart gevind wat al my wilsbesluite sal uitvoer.’ 23Uit hierdie man se nageslag het God vir Israel, in ooreenstemming met sy belofte, Jesus as Verlosser voortgebring. 24Voor Jesus se openbare optrede het Johannes aan die hele volk Israel die doop van bekering verkondig. 25Toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, ‘Wie dink julle is ek? Ek is nie Hy nie! Maar kyk, ná my kom iemand wie se sandale ek nie werd is om van sy voete los te maak nie.’ 26“Broers, kinders van Abraham se geslag, en die godvresendes onder julle, aan ons is die boodskap van hierdie verlossing gestuur. 27Want die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het Hom nie herken nie; en deur Hom te veroordeel, het hulle die uitsprake van die profete, wat elke Sabbatdag gelees word, in vervulling laat gaan. 28Alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon vind nie, het hulle tog by Pilatus daarop aangedring dat Hy tereggestel word. 29Toe hulle alles uitgevoer het wat oor Hom geskryf staan, het hulle Hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. 30Maar God het Hom uit die dood opgewek. 31Oor verskeie dae heen het Hy verskyn aan hulle wat saam met Hom van Galilea na Jerusalem gereis het en wat nou as sy getuies teenoor die volk optree. 32En ons verkondig aan julle die goeie boodskap dat God die belofte wat aan die voorvaders gemaak is, 33vir ons, hulle kinders, vervul het deurdat Hy Jesus laat opstaan het, soos immers in die tweede psalm geskryf staan: “ ‘Jy is my Seun; Ek het jou vandag verwek.’ 34“En omdat Hy Hom uit die dood sou opwek, sodat Hy nooit weer na ontbinding terugkeer nie, het Hy soos volg gesê: “ ‘Ek sal aan julle die heilige en betroubare beloftes van Dawid gee.’ 35“Daarom sê Hy ook in 'n ander psalm: “ ‘U sal u Heilige nie ontbinding laat beleef nie.’ 36“Want Dawid het, nadat hy sy eie geslag volgens God se raadsbesluit gedien het, gesterf en is by sy voorvaders begrawe —en hy het ontbinding beleef; 37maar Hy vir wie God opgewek het, het nie ontbinding beleef nie. 38-39Julle moet dus weet, broers, dat dit deur hierdie man is dat die vergewing van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. 40Sorg dat wat in die Profete gesê is, nie met julle gebeur nie: 41“ ‘Kyk, julle spotters, staan verstom en gaan ten gronde! Want in julle tyd doen Ek iets, 'n daad wat julle beslis nie sal glo as iemand dit vir julle vertel nie.’ ” 42Toe Paulus en Barnabas buite kom, het die mense gesmeek dat hierdie dinge op die volgende Sabbat aan hulle ook vertel word. 43Toe die sinagoge verdaag het, het baie van die Jode en die godsdienstige proseliete Paulus en Barnabas gevolg, wat met hulle gepraat en hulle oortuig het om in die genade van God te bly leef. 44Die volgende Sabbat het byna die hele stad byeengekom om die woord van die Here te hoor. 45Toe die Jode die skare sien, is hulle met afguns vervul en het hulle dit wat Paulus gesê het, teengestaan en belaster. 46Maar Paulus en Barnabas het prontuit vir hulle gesê: “Die woord van God moes eerste aan júlle verkondig word. Maar aangesien julle dit verwerp en julleself nie die ewige lewe werd ag nie, wend ons ons nou tot die heidene. 47Want so het die Here dit aan ons opgedra: “ ‘Ek het jou aangewys as 'n lig vir die nasies sodat jy verlossing kan bring tot aan die uiteindes van die aarde.’ ” 48Toe die heidene dit hoor, was hulle bly en vol lof oor die woord van die Here. En diegene wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. 49Die woord van die Here het deur die hele landstreek versprei. 50Die Jode het egter die godsdienstige vroue uit die vooraanstaande kringe en ook die leiers van die stad aangehits, en hulle het 'n vervolging teen Paulus en Barnabas ontketen en hulle uit hulle gebied verdryf. 51Hulle het toe die stof van hulle voete afgeskud as getuienis teen hulle en na Ikonium vertrek. 52Die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. (Afrikaanse Direkte vertaling)

Christenskap se Mona Lisa (Handelinge 11:19-12:25)

Die Gestuurdes

26/11/17

Description:19Die gelowiges dan, wat uitmekaar gedryf is as gevolg van die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het so ver as Fenisië, Siprus en Antiogië getrek en die woord aan niemand anders nie behalwe net aan die Jode verkondig. 20Maar toe party van hulle, mans uit Siprus en Sirene, in Antiogië kom, het hulle ook met die Helleniste gepraat en die evangelie van die Here Jesus aan hulle verkondig. 21Die hand van die Here was oor hulle en 'n groot aantal het gelowig geword en hulle tot die Here gekeer. 22Die berig oor hulle het die gemeente in Jerusalem ter ore gekom, en hulle het Barnabas gestuur om na Antiogië te gaan. 23Toe hy daar aankom en die genade van God sien, was hy bly en het almal aangemoedig om met vaste voorneme van hart aan die Here getrou te bly.24Hy was 'n goeie man, vol van geloof en die Heilige Gees; 'n aansienlike skare is vir die Here bygevoeg. 25Hierna het Barnabas na Tarsus vertrek om Saulus op te soek. 26Hy het hom opgespoor en hom na Antiogië gebring. Hulle was 'n hele jaar lank saam met die gemeente en het 'n aansienlike skare onderrig. In Antiogië is die dissipels vir die eerste keer Christene genoem. 27In daardie tyd het daar profete uit Jerusalem na Antiogië gekom. 28En een van hulle, met die naam Agabus, het na vore gekom en deur die Heilige Gees voorspel dat 'n swaar hongersnood oor die hele wêreld sou kom. Dit het in die tyd van Claudius gebeur. 29Die dissipels het daarom besluit dat elkeen van hulle volgens vermoë 'n bydrae sou stuur vir die versorging van die broers wat in Judea woon. 30En hulle het dit gedoen deur die bydrae saam met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge te stuur. 12 1In daardie tyd het koning Herodes die hand geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle leed aan te doen. 2Hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. 3En toe hy sien dat dit by die Jode byval vind, het hy verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit was die tyd van die Fees van die Ongesuurde Brood. 4Nadat hy hom laat arresteer het, het hy hom in die tronk laat gooi en oorgegee aan vier afdelings van vier soldate elk, met die bedoeling om hom ná die Pasga voor die volk te bring. 5So is Petrus dan in die tronk bewaak, maar van die gemeente het daar vir hom 'n volgehoue gebed tot God opgegaan. 6Die nag voordat Herodes hom wou voorbring, was Petrus aan die slaap tussen twee soldate. Hy was met twee kettings geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. 7Skielik het 'n engel van die Here daar gestaan, en 'n lig het in die sel geskyn. Toe por hy Petrus in die sy, maak hom wakker en sê: “Staan gou op!” En die kettings het van sy hande afgeval. 8Die engel sê toe vir hom: “Omgord jou en trek jou sandale aan!” Hy het so gemaak. Daarop sê die engel vir hom: “Gooi jou bokleed om en volg my!” 9En hy het uitgegaan en hom gevolg sonder om te besef dat wat deur die bemiddeling van die engel gebeur het, die werklikheid was. Hy het gedink hy sien 'n gesig. 10Maar toe hulle by die eerste en die tweede wag verby was, het hulle gekom by die ysterpoort wat na die stad lei en dit het vanself vir hulle oopgegaan. Toe hulle buitekant kom en een straat verder gestap het, het die engel hom meteens verlaat. 11Toe kom Petrus tot homself en sê: “Nou besef ek waarlik die Here het sy engel gestuur, en Hy het my uit die hand van Herodes gered en ook van die verwagting van die Joodse volk.” 12Met dié besef gaan hy toe na die huis van Maria, die moeder van Johannes, bekend as Markus, waar daar baie mense byeen was en gebid het. 13Toe hy aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te antwoord. 14Sy het Petrus se stem herken, en uit pure vreugde nie die deur oopgemaak nie, maar binnetoe gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. 15Hulle het egter vir haar gesê: “Jy is mal.” Maar sy het volgehou dat dit so is. Toe sê hulle: “Dit is sy engel.” 16Petrus het egter aanhou klop, en toe hulle oopmaak, het hulle hom gesien en hulle was verbaas. 17Maar hy het vir hulle met die hand beduie om stil te bly en vir hulle beskryf hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Toe sê hy: “Vertel dit aan Jakobus en die broers.” En hy het buitentoe gegaan en na 'n ander plek vertrek. 18Teen dagbreek was daar onder die soldate geen geringe opskudding oor wat dan van Petrus geword het nie. 19Herodes het hom laat soek, maar nie gekry nie, en nadat hy die wagte verhoor het, het hy opdrag gegee dat hulle tereggestel word. Hierna het hy van Judea na Sesarea gereis en daar gebly. 20Herodes was woedend vir die mense van Tirus en Sidon. Hulle het egter almal saam na hom gekom, en nadat hulle Blastus, die kamerheer van die koning, oorgehaal het, het hulle om vrede gevra omdat hulle gebied vir voedselvoorsiening van die koning s'n afhanklik was. 21Op die vasgestelde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek, op die regterstoel plaasgeneem en hulle toegespreek. 22Daarop het die volk uitgeroep: “Die stem van 'n god en nie van 'n mens nie!” 23En onmiddellik het 'n engel van die Here hom neergevel omdat hy nie die eer aan God gegee het nie en, verteer deur wurms, het hy gesterf. 24Maar die woord van God het gegroei en uitgebrei. 25En Barnabas en Saulus het, nadat hulle hulle diens in Jerusalem voltooi het, teruggekeer en Johannes, bekend as Markus, saamgeneem. (Afrikaanse Direkte vertaling)

Is God dan kleurblind? (Handelinge 9:32-11:18)

Die Gestuurdes

19/11/17

Description:32Petrus het oral rondgereis en ook by die heiliges wat in Lidda woon, aangekom. 33Daar het hy 'n man teengekom met die naam Eneas wat al agt jaar bedlêend en verlam was. 34Petrus het vir hom gesê: “Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op!” En hy het dadelik opgestaan. 35Al die inwoners van Lidda en Saron het hom gesien en hulle tot die Here gekeer. 36In Joppe was daar 'n sekere vrouedissipel met die naam Tabita, wat as Dorkas vertaal word. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. 37In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. 38Aangesien Lidda naby Joppe was, het die dissipels, toe hulle hoor dat Petrus daar is, twee mans na hom gestuur met die versoek: “Kom sonder uitstel na ons toe!” 39Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan en vir hom die onder-en boklere gewys wat Dorkas gemaak het toe sy nog by hulle was. 40Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: “Tabita, staan op!” Sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. 41Hy het haar aan die hand geneem en help opstaan. Toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. 42Dit het dwarsdeur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. 43Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, gebly. 10 1Daar was 'n man in Sesarea bekend as Kornelius, 'n hekatontarg van die sogenaamde Italiaanse kohort. 2Hy, en ook sy hele huis, was godsdienstig en godvresend, het baie aalmoese aan die volk gegee en gereeld tot God gebid. 3Hy het teen die negende uur van die dag in 'n visioen duidelik 'n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê: “Kornelius!” 4Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra: “Wat is dit, Meneer?” Toe antwoord hy hom: “Jou gebede en jou aalmoese het soos 'n gedenkteken voor die aangesig van God verrys. 5Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. 6Hy gaan tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis langs die see staan.” 7Nadat die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy twee van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat, een van hulle wat hom dien, 8en nadat hy hulle alles vertel het, het hy hulle na Joppe gestuur. 9Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die dorp, het Petrus teen omtrent die sesde uur opgeklim na die dakstoep om te gaan bid. 10Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in ekstase geraak. 11Hy sien toe die hemel geopen en iets soos 'n groot linnedoek wat afsak en aan sy vier hoeke op die aarde neergelaat word. 12Daarin was allerhande viervoetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. 13Toe kom daar 'n stem tot hom: “Staan op, Petrus, slag en eet!” 14Maar Petrus het geantwoord: “Onder geen omstandighede nie, Here, want ek het nog nooit iets wat besoedel of onrein is geëet nie.” 15Maar die stem het weer, 'n tweede keer, na hom gekom: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.” 16Dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is dadelik weer in die hemel opgeneem. 17Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het kon beteken —kyk, die mans wat deur Kornelius gestuur is, het by die poort aangekom nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. 18Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuisgaan. 19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek. 20Maak gereed, klim af en gaan sonder aarseling saam met hulle, want Ek het hulle gestuur.” 21En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: “Kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier?” 22En hulle het geantwoord: “Kornelius, die hekatontarg, 'n regverdige en godvresende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur 'n heilige engel 'n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en te luister na u woorde.” 23Toe het Petrus hulle binnegenooi en as gaste verwelkom. En nadat hy die volgende dag gereedgemaak het, het hy saam met hulle vertrek, en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. 24Die dag daarna het hy in Sesarea aangekom. Kornelius was hulle te wagte en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. 25Toe Petrus binnekom, het Kornelius hom tegemoetgegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. 26Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: “Staan op, ek self is ook net 'n mens.” 27En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. 28Hy het vir hulle gesê: “Julle weet dat dit vir 'n Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. 29Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied?” 30Kornelius antwoord toe: “Vier dae gelede was ek teen hierdie tyd, op die negende uur, besig om in my huis te bid. Opeens staan daar toe 'n man in 'n stralende gewaad voor my 31en sê, ‘Kornelius, jou gebed is verhoor en jou aalmoese is voor God in herinnering gebring. 32Stuur dan iemand na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. Hy is 'n gas van Simon, 'n leerlooier, by 'n huis langs die see.’ 33Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur die Here aan u opgedra is.”34Petrus het toe begin praat en gesê: “Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, 35maar dat die mens wat ontsag vir Hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir Hom aanvaarbaar is. 36Dít is die boodskap wat Hy vir Israel gestuur het toe Hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het: Hy is die Here van alle mense. 37Julle weet wat dwarsdeur Judea gebeur het —dit het begin in Galilea, ná die doop wat Johannes verkondig het —38hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was, genees omdat God met Hom was. 39Ons is getuies van alles wat Hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het Hom omgebring deur Hom aan 'n kruishout op te hang. 40Vir Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat Hy verskyn —41nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is —aan ons wat saam met Hom geëet en gedrink het nadat Hy uit die dood opgestaan het. 42En Hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as Regter oor die lewendes en die dooies. 43Oor Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang 44Petrus was nog aan die woord toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdaal. 45Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die geskenk van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. 46Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus: 47“Niemand kan tog verhinder dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie?” 48En hy het opdrag gegee dat hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae aan te bly. 11 1Die apostels en die broers dwarsdeur Judea het gehoor dat ook die heidene die woord van God aanvaar het. 2Toe Petrus na Jerusalem opgegaan het, het diegene wat besny is, met hom geargumenteer 3en gesê: “Jy was by onbesnede mans aan huis en het saam met hulle geëet.” 4Daarop het Petrus dit soos volg stap vir stap vir hulle begin uitlê: 5“Ek was in die dorp Joppe besig om te bid, en in ekstase het ek 'n visioen gesien: iets soos 'n groot linnedoek wat afsak en wat aan sy vier hoeke uit die hemel neergelaat word; en dit het tot by my gekom. 6En ek het aandagtig daarna gekyk, en opgemerk, en viervoetige diere van die aarde en wilde diere en kruipende diere, asook voëls van die hemel gesien. 7Ek het ook 'n stem vir my hoor sê, ‘Staan op, Petrus, slag en eet!’ 8Maar ek het geantwoord, ‘Onder geen omstandighede nie, Here, want niks wat besoedel of onrein is, het al ooit by my mond ingegaan nie.’ 9Die stem het toe 'n tweede keer uit die hemel geantwoord, ‘Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.’ 10Dit het drie maal gebeur, en toe is alles weer in die hemel opgetrek. 11En kyk, skielik het daar drie mans wat van Sesarea af na my gestuur is, by die huis waar ons was aangekom. 12En die Gees het vir my gesê dat ek sonder aarseling saam met hulle moes gaan. Hierdie ses broers het toe saam met my gegaan en ons het die man se huis binnegegaan. 13Daarop het hy ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het wat vir hom sê, ‘Stuur manne na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. 14Hy sal vir jou 'n boodskap meedeel waardeur jy verlos sal word —jy en jou hele huis.’ 15En toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal net soos aanvanklik ook op ons. 16Ek het egter die woord van die Here onthou, toe Hy gesê het, ‘Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.’ 17As God dan aan hulle dieselfde geskenk gegee het as aan ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan dat ek God kon verhinder?” 18Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: “So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.” (Afrikaanse Direkte vertaling)

God se gekose instrument (Handelinge 9:1-31)

Die Gestuurdes

12/11/17

Description:1Saulus, wat nog voortgewoed het met moorddreigemente teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan 2en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die Weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. 3Terwyl hy onderweg was, en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, 4en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” 5Hy het gevra: “Wie is U, Here?” En Hy antwoord: “Ek is Jesus, wat jy vervolg. 6Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.” 7Die manne wat saam met hom gereis het, het sprakeloos daar gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. 8Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnegebring. 9Drie dae lank kon hy nie sien nie, en het hy nie geëet of gedrink nie. 10Daar was 'n dissipel in Damaskus, met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê: “Ananias!” En hy het geantwoord: “Hier is ek, Here.” 11Toe sê die Here vir hom: “Maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid, 12en hy het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien.” 13Ananias het geantwoord: “Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. 14En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u Naam aanroep, in boeie te slaan.” 15Maar die Here sê vir hom: “Gaan, want Ek het hom uitgekies as instrument om my Naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. 16Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my Naam moet ly.” 17Ananias het toe vertrek, en die huis binnegegaan en hom die hande opgelê met die woorde: “Saul, broer, die Here het my gestuur —Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het —sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” 18En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. 19Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die dissipels in Damaskus, 20en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat Hy die Seun van God is. 21Almal wat hom gehoor het, was verstom en het gevra: “Is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie Naam aanroep, probeer uitroei het en hierheen gekom het om hulle geboeid na die leierpriesters te neem nie?” 22Saulus het egter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon, verwar deur te bewys dat Hy die Christus is. 23Maar nadat 'n hele paar dae verloop het, het die Jode saamgespan om hom dood te maak. 24Saulus het egter van hulle komplot te hore gekom. Hulle het die stadspoorte dag en nag dopgehou, sodat hulle hom kon doodmaak, 25maar sy dissipels het hom in die nag gaan haal en hom deur 'n opening in die muur in 'n mandjie laat afsak. 26Toe Paulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die dissipels aan te sluit, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n dissipel is nie. 27Barnabas het hom egter gaan haal en na die apostels geneem en vir hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, dat Hy met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus met vrymoedigheid in die Naam van Jesus gepreek het. 28Saam met hulle het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die Naam van die Here gepreek. 29Hy het ook met die Helleniste gepraat en geredeneer, maar hulle het hom probeer doodmaak. 30Maar toe die broers dit agterkom, het hulle hom na Sesarea geneem en na Tarsus weggestuur. 31Die kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontsag voor die Here geleef en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Buitestaander na die binnekring (Handelinge 8:26-40)

Die Gestuurdes

5/11/17

Description:26 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak gereed en gaan na die suide, met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop na Gasa. Dit is 'n verlate pad.” 27Hy het toe gereedgemaak en vertrek. En kyk, daar was 'n man van Ethiopië, 'n eunug, 'n hoë amptenaar van die kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele skatkis was en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. 28Hy was op pad terug en het op sy wa die profeet Jesaja gesit en lees. 29Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan nader en bly by daardie wa.” 30Filippus het nader gehardloop, hom die profeet Jesaja hoor lees, en gevra: “Verstaan u wat u lees?” 31Hy het geantwoord: “Hoe sou ek kon, as niemand dit vir my verduidelik nie?” en Filippus genooi om op die wa te klim en by hom te kom sit. 32Die Skrifgedeelte wat hy besig was om te lees, was:“Soos 'n skaap is Hy ter slagting gelei, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak Hy sy mond nie oop nie. 33In sy vernedering is regspraak Hom ontneem, en wie sal sy nageslag kan opnoem? Want sy lewe word van die aarde weggeneem.” 34Die eunug antwoord toe vir Filippus: “Ek vra jou, van wie sê die profeet dit —van homself of van iemand anders?” 35Filippus het begin praat en vanuit hierdie Skrifgedeelte die evangelie van Jesus aan hom verkondig. 36Langs die pad kom hulle by 'n plek waar daar water is. Die eunug sê toe: “Hier is water. Wat verhoed dat ek gedoop word?” 38Hy het opdrag gegee dat die wa moet stilhou; en hulle het albei afgeklim tot in die water, Filippus sowel as die eunug, en hy het hom gedoop. 39Toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus weggeneem; en die eunug het hom nie meer gesien nie, maar hy het sy reis met blydskap voortgesit. 40Filippus egter, is in Asdod gevind. En soos wat hy rondgereis het, het hy die evangelie in al die stede verkondig, totdat hy in Sesarea aangekom het.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Hoe God sy kerk Bou ( Handelinge 8:1-25)

Die Gestuurdes

29/10/17

Description:1Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur. Op daardie dag het 'n hewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal behalwe die apostels is deur die streke van Judea en Samaria verstrooi. 2Vroom manne het Stefanus begrawe en erg oor hom gerou. 3Maar Saulus het die gemeente probeer uitroei deur huis ná huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi. 4Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die Woord verkondig. 5En Filippus het na 'n stad in Samaria gegaan en die Christus aan hulle verkondig. 6Toe die skare Filippus se woorde hoor en die tekens sien wat hy doen, het hulle eensgesind aandag gegee aan wat hy sê. 7Want die onrein geeste in baie mense het met 'n groot geskreeu uit hulle uitgegaan, en talle verlamdes en kreupeles is genees. 8En daar het groot vreugde in daardie stad geheers. 9Voorheen was daar in die stad 'n sekere man met die naam Simon wat magiese kunste bedryf en die bevolking van Samaria verstom het en beweer het dat hy iets besonders is. 10En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê: “Hy is die goddelike krag wat as die Groot Krag bekend staan.” 11Hulle het hom aangehang, omdat hy hulle al 'n geruime tyd lank deur sy magiese kunste verwonderd gelaat het. 12Maar toe hulle Filippus se verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus glo, is mans sowel as vroue gedoop. 13Simon self het ook tot geloof gekom, en nadat hy gedoop is, het hy heeltyd by Filippus gebly en was verbaas om die tekens en kragtige dade te sien gebeur. 14Toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes daarheen gestuur. 15Hulle het gegaan en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, 16want Hy het toe nog op niemand van hulle neergedaal nie; hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. 17Hierna het die apostels hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. 18Toe Simon sien dat die Gees deur die handoplegging van die apostels geskenk word, het hy hulle geld aangebied 19met die woorde: “Gee vir my ook hierdie mag, sodat elkeen vir wie ek die hande oplê, die Heilige Gees ontvang.” 20Maar Petrus het vir hom gesê: “Mag jou geld saam met jou in die verderf beland, omdat jy gedink het om die geskenk van God deur geld te verkry. 21Jy het geen aandeel of aanspraak in hierdie saak nie, want jou hart is nie opreg voor God nie. 22Bekeer jou van hierdie boosheid van jou, en bid die Here dat die bedoeling van jou hart vergewe mag word, 23want ek sien jy is galbitter en in ongeregtigheid verstrik.” 24Maar Simon het geantwoord en gesê: “Bid julle tot die Here vir my dat niks van wat julle gesê het, my oorkom nie.” 25Nadat hulle kragtig getuig en die woord van die Here verkondig het, het hulle na Jerusalem teruggekeer en die evangelie in talle Samaritaanse dorpe verkondig.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Godsdienstige Fundamentalisme (Handelinge 6:7-8:4)

Die Gestuurdes

22/10/17

Description:7En die woord van God het versprei en die aantal dissipels in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. 8En Stefanus, vol genade en krag, het groot wonders en tekens onder die volk verrig. 9Sommige van die Sinagoge van die Libertyne, soos dit bekend gestaan het, Sireneërs en Aleksandryne, asook sommige mense uit Silisië en Asië, het na vore getree en met Stefanus geredeneer, 10maar hulle was nie opgewasse teen die wysheid en die Gees waarmee hy gespreek het nie. 11Toe het hulle mans aangehits om te verklaar: “Ons het hom lasterlike dinge oor Moses en God hoor sê.” 12Hierdeur het hulle die volk, die familiehoofde en die skrifkenners opgesweep. Toe het hulle na hom gegaan, hom gegryp en voor die Sanhedrin gebring. 13Hulle het ook vals getuies na vore laat kom wat verklaar het: “Hierdie man hou nie op om teen hierdie heilige plek en die wet te praat nie. 14Ons het hom hoor sê, ‘Hierdie Jesus van Nasaret, sal hierdie plek afbreek en die gebruike verander wat Moses aan ons oorgelewer het. ’15Almal wat in die Sanhedrin gesit het, het stip na hom gekyk en gesien dat sy gesig soos dié van 'n engel lyk. 7 1Die hoëpriester het toe gevra: “Is dit regtig so?” 2En Stefanus het geantwoord: “Broers en vaders, luister! Die God van heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, nog voordat hy hom in Haran gevestig het, 3en vir hom gesê, ‘Verlaat jou land en jou familie, en gaan na die land wat Ek jou sal wys.’ 4Toe het hy die land van die Galdeërs verlaat en hom in Haran gaan vestig, en vandaar het Hy hom, ná sy pa se dood, na hierdie land laat verhuis waarin julle nou woon. 5Hy het nie vir hom 'n erfdeel daarin gegee nie, nie eers 'n voetbreedte nie, maar Hy het beloof ‘om dit as besitting te gee aan hom en sy nageslag ná hom’, al het hy toe nog nie 'n kind gehad nie. 6God het dit so gestel, ‘Sy nageslag sal vreemdelinge wees in 'n land wat aan ander behoort en die inwoners sal hulle slawe maak en vir vierhonderd jaar laat swaarkry. 7Maar Ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou,’het God gesê, ‘en daarna sal hulle vertrek en My in hierdie plek dien.’ 8En Hy het met hom die verbond van besnydenis gesluit, en so het hy Isak verwek en hom op die agtste dag besny; en so ook Isak vir Jakob, en Jakob die twaalf stamvaders. 9“En omdat die stamvaders op Josef afgunstig was, het hulle hom verkoop om na Egipte geneem te word. Maar God was met hom 10en het hom uit al sy beproewings gered en aan hom guns en wysheid in die oë van Farao, die koning van Egipte, geskenk, en hy het hom as bestuurder oor Egipte en oor sy hele huishouding aangestel. 11Toe het hongersnood en groot ellende oor die hele Egipte en Kanaän gekom, en ons vaders kon geen kos kry nie. 12Maar toe Jakob hoor dat daar graan in Egipte is, het hy ons vaders die eerste keer daarheen gestuur. 13Met die tweede besoek het Josef hom aan sy broers bekend gemaak; en sy herkoms het ook aan die farao bekend geraak. 14Josef het toe mense gestuur en sy vader Jakob, en ook die hele familie van vyf-en-sewentig mense, laat haal. 15Jakob het na Egipte afgegaan en daar gesterf, hy en ons vaders, 16en hulle is oorgeplaas na Sigem en neergelê in die graf wat Abraham met 'n bedrag silwer by die seuns van Hemor in Sigem gekoop het. 17“Maar namate die tyd van die belofte wat God aan Abraham gemaak het, nader gekom het, het die volk in Egipte in getal toegeneem en vermeerder, 18totdat daar 'n ander koning oor Egipte aan bewind gekom het wat nie van Josef geweet het nie. 19Hy het ons volk uitgebuit en ons vaders wreed gedwing om hulle babas buite neer te sit sodat hulle nie sou oorleef nie. 20In dié tyd is Moses gebore, en hy was uitsonderlik mooi in God se oë. Hy is drie maande lank in sy pa se huis versorg. 21Toe hy daarna buite neergesit is, het die farao se dogter hom aangeneem en hom as haar eie seun laat versorg. 22Moses is ook in al die wysheid van die Egiptenare opgelei en was vaardig in woord en daad. 23“Maar toe hy veertig jaar oud was, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die Israeliete, op te soek. 24En toe hy sien hoe iemand aangerand word, het hy hom te hulp gesnel en oor die man wat mishandel is, wraak geneem deur die Egiptenaar dood te slaan. 25Hy het gedink sy broers sou begryp dat God vir hulle deur sy hand redding sou bring, maar hulle het dit nie begryp nie. 26Die volgende dag het hy op twee afgekom juis terwyl hulle baklei en hy het vrede tussen hulle probeer maak deur te sê, ‘Manne, julle is broers. Waarom doen julle mekaar kwaad aan?’ 27Maar die een wat sy volksgenoot kwaad aangedoen het, het hom weggestamp en gesê, ‘Wie het jou as leier en regter oor ons aangestel? 28Wil jy my ook doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het?’ 29Toe Moses hierdie woorde hoor, het hy gevlug en 'n vreemdeling in die land Midian geword, waar hy twee seuns verwek het. 30“Ná veertig jaar het 'n engel aan hom in die woestyn van die Sinaigebergte, in die vlam van 'n brandende doringbos, verskyn. 31Toe Moses dit sien, het hy hom oor die visioen verwonder; en toe hy nader gaan om dit te bekyk, het die stem van die Here gesê, 32‘Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham en Isak en Jakob.’ En Moses het begin bewe en nie gewaag om daarna te kyk nie. 33Toe sê die Here vir hom, ‘Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan, is heilige grond. 34Ek het duidelik die mishandeling van my volk in Egipte gesien en hulle jammerklag gehoor; daarom het ek neergedaal om hulle te red. En nou, kom nader, Ek wil jou na Egipte stuur.’ 35Hierdie Moses wat hulle verwerp het toe hulle gesê het, ‘Wie het jou as leier en regter aangestel?’ —vir hom het God as leier en bevryder gestuur deur die hand van die engel wat aan hom in die doringbos verskyn het. 36Dit was hy wat hulle uitgelei het en wonders en tekens in Egipte en by die Rooisee en in die woestyn gedoen het —veertig jaar lank. 37Dit is dié Moses wat aan die Israeliete gesê het, ‘God sal vir julle 'n profeet net soos ek uit julle broers verwek.’ 38Dit is hy wat in die volksvergadering in die woestyn saam met die engel, wat met hom op die berg Sinai gepraat het, én saam met ons vaders was; hý het lewende woorde ontvang om aan ons te gee. 39Dit is aan hom wat ons vaders nie gehoorsaam wou wees nie: Hulle het hom verwerp en in hulle harte na Egipte teruggedraai 40toe hulle vir Aäron gesê het, ‘Maak vir ons gode wat voor ons uit kan trek, want hierdie Moses wat ons uit die land Egipte uitgelei het —ons weet nie wat van hom geword het nie.’ 41Toe het hulle in daardie dae 'n beeld van 'n kalf gemaak en aan dié afgodsbeeld 'n offer gebring en hulle oor hulle handewerk verheug. 42Maar God het Hom van hulle weggekeer en hulle daaraan uitgelewer om die leërskare hemelliggame te aanbid, soos daar geskryf staan in die boek van die profete, “Het julle ooit vir My diere-en ander offers gebring gedurende die veertig jaar in die woestyn, o Huis van Israel? 43Nee, julle het die tent van Molek saamgedra en die ster van julle god Refan,beelde wat julle gemaak het om te aanbid.Daarom sal Ek julle tot anderkant Babilon laat wegvoer.’ 44“By ons voorvaders in die woestyn was die tent van getuienis, soos Hy wat met Moses gepraat het hom beveel het om volgens die model wat hy gesien het, te maak. 45En op hulle beurt het ons vaders dit ontvang en saam met Josua het hulle dit in die land ingebring wat hulle verower het van die nasies wat God tot in die tyd van Dawid voor ons vaders uitgedryf het. 46Dawid het guns by God gevind en gevra vir 'n woonplek vir die huis van Jakob. 47Maar dit was Salomo wat 'n huis vir Hom gebou het. 48Die Allerhoogste woon egter nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê, 49‘Die hemel is my troon en die aarde die voetbank vir my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of waar is my rusplek? 50Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie?’ 51“Julle hardnekkiges met onbesnede harte en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook. 52Wie van die profete is nié deur julle vaders vervolg nie? Ja, hulle het diegene doodgemaak wat die koms van die Regverdigeu vooraf aangekondig het. Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. 53Julle het die wet deur die beskikking van engele ontvang en tog nie onderhou nie!” 54Toe hulle dit hoor, was hulle innerlik briesend en het op hulle tande gekners oor hom. 55Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. 56En hy het gesê: “Kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die Mens aan die regterhand van God staan.” 57Maar hulle het luidkeels geskreeu, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. 58Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle klere neergesit by die voete van 'n jongman bekend as Saulus. 59En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy uitroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” 60Hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep: “Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!” En met dié woorde het hy ontslaap.8 1Saulus het moord op Stefanus goedgekeur. Op daardie dag die het 'n hewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal behalwe die apostels is deur die streke van Judea en Samaria verstrooi. 2Vroom manne het Stefanus begrawe en erg oor hom gerou. 3Maar Saulus het die gemeente probeer uitroei deur huis ná huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi. 4Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die Woord verkondig.(Afrikaanse direkte vertaling)

Lewe voor God se aangesig (Jakobus 5:12-20)

'n Geloof wat werk

15/10/17

Description:12Bo alles, my broers, moenie sweer nie, nie by die hemel nie en nie by die aarde nie, en moet ook geen ander eed aflê nie. Maar laat julle “ja” 'n “ja” wees en julle “nee” 'n “nee”, sodat die oordeel julle nie tref nie.13As iemand van julle swaarkry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, moet hy psalms sing. 14As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep sodat hulle vir hom kan bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olyfolie gesalf het. 15Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer laat opstaan. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. 16Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is kragtig en effektief. 17Elia was 'n mens net soos ons en hy het vurig gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het drie jaar en ses maande lank nie op die aarde gereën nie. 18Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug opgelewer. 19My broers, as enigeen van julle afdwaal van die waarheid en iemand hom laat terugdraai, 20moet hy weet dat wie 'n sondaar van sy dwaalweg laat terugdraai, sy siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Pictures of Patience (Jakobus 5:7-12)

'n Geloof wat werk

8/10/17

Description:7 Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it, until it gets the early and late rains. 8 You too be patient; strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. 9 Do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged; behold, the Judge is standing right at the door. 10 As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. 11 We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord’s dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful.12 But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath; but your yes is to be yes, and your no, no, so that you may not fall under judgment.(New American Standard Bible)

Drie maniere om deur God verhoog te word (Jakobus 4:11-5:6)

'n Geloof wat werk

1/10/17

Description:11Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Wie kwaad praat van sy broer of sy broer oordeel, praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die wet nie, maar 'n regter. 12Daar is net een Wetgewer en Regter, Hy wat in staat is om te red en te vernietig. Maar jy, wie is jy om jou naaste te oordeel? 13Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak.” 14Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. 15In plaas daarvan dat julle sê: “As die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen.” 16Maar nou is julle trots op julle hoogmoedige optrede. Sulke trots is verkeerd. 17As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, geld dit vir hom as sonde. 5 1Kom nou, julle rykes, huil en weeklaag oor die rampe wat julle gaan tref. 2Julle rykdom het vergaan, en julle klere is motgevreet. 3Julle goud en silwer is verroes, en die roes sal teen julle getuig en julle liggame soos vuur verteer. Julle het in die laaste dae skatte vergader. 4Kyk, die loon wat julle weerhou het van die arbeiders wat julle lande geoes het, skree dit uit. Die geroep van diegene wat oes, het die ore van die HERE, Heerser oor alle magte, bereik. 5Julle het op aarde weelderig en losbandig gelewe. Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag. 6Julle het die regverdige veroordeel en vermoor. Hy het geen verweer teen julle nie.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Van Veg tot Vrede (Jakobus 4:1-10)

'n Geloof wat werk

17/9/17

Description:1Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer nie? 2Julle begeer, maar julle besit niks nie; julle pleeg moord en is vol jaloesie en julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog, en tog het julle niks, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle wellus kan deurbring. 4Egbrekers! Weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, geld as vyand van God. 5Of dink julle dat die Skrif verniet sê dat God met jaloersheid waak oor die Gees wat Hy in ons laat woon? 6Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: “God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee Hy genade.” 7Onderwerp julle dus aan God. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. 8Nader tot God, dan sal Hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, weifelaars. 9Weeklaag en treur en huil. Laat julle lag in droefheid verander en julle blydskap in somberheid. 10Verneder julle voor die Here, dan sal Hy julle verhoog.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Werke en Wysheid (Jakobus 3:13-18)

'n Geloof wat werk

10/9/17

Description:13Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid toon. 14Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. 15Dít is nie die wysheid wat van bó kom nie, maar aards, niegeestelik en demonies. 16Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemene dade voor. 17Maar die wysheid van bó is in die eerste plek suiwer, en verder ook vredeliewend, bedagsaam, inskiklik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. 18En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Die tong temmer (Jakobus 3:1-12)

'n Geloof wat werk

3/9/17

Description:1Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. 2Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. 3Ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. 4Kyk, selfs skepe word, hoewel hulle so groot is en deur hewige winde aangedryf word, met 'n baie klein roer gestuur na waar die stuurman wil. 5So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk watter klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. 6Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die Gehenna aangesteek. 7Want elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is getem deur die menslike natuur. 8Maar geen mens kan die tong tem nie; dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. 9Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. 10Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 11'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars én bitter water uitborrel nie? 12'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie? 'n Brak fontein gee ook nie soet water nie.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

'n Geloof wat werk (Jakobus 2:14-16)

'n Geloof wat werk

27/8/17

Description:14Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy bevestig dit nie met dade nie? So 'n geloof kan hom tog nie verlos nie? 15As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, 16en een van julle sê vir hulle: “Gaan in vrede, word warm en word versadig,” maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? 17So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. 18Maar as iemand sê: “Jy het geloof en ek het dade,” wys dan vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade my geloof wys. 19Glo jy dat God Een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. 20Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? 21Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? 22Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? 23En die Skrif is vervul wat sê: “Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken en is hy vriend van God genoem.” 24Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word en nie deur geloof alleen nie. 25Is Ragab, die prostituut, nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? 26Want net soos die liggaam sonder asem dood is, só is die geloof sonder dade dood.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Oordeel op die Uiterlike (Jakobus 2:1-13)

'n Geloof wat werk

22/8/17

Description:1My broers, beoefen julle geloof in ons Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, sonder om die uiterlike te beoordeel. 2As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan, 3en julle kyk vol bewondering na die een met die pragtige klere en sê: “Sit jy hier op 'n goeie plek,” en vir die arm man sê julle: “Staan jy daar!” of: “Sit hier onder by my voetbank!” 4het julle dan nie self 'n onderskeid getref en regters met slegte oorwegings geword nie? 5Luister, my geliefde broers, het God nie die armes in die wêreld gekies om ryk in die geloof te wees nie? En om erfgename te wees van die koninkryk wat Hy beloof het aan hulle wat Hom liefhet nie? 6Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit, en is dit nie hulle wat julle voor die gereg sleep nie? 7Is dit nie hulle wat die goeie Naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie?8As julle wel die koninklike wet vervul volgens die Skrif: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” doen julle goed. 9As julle egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen julle sonde en word julle deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. 10Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is aan al die wette skuldig. 11Want Hy wat gesê het: “Jy mag nie egbreuk pleeg nie,” het ook gesê: “Jy mag nie moord pleeg nie.” As jy dus nie egbreuk pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy 'n oortreder van die wet. 12Praat só en tree só op asof julle deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. 13Want die oordeel is genadeloos oor wie nie deernis betoon nie. Deernis triomfeer oor die oordeel.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Die Kenmerke en Bron van ware geloof (Jakobus 1:19-27)

'n Geloof wat werk

13/8/17

Description:19Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. 20Want die woede van 'n mens bewerkstellig nie geregtigheid voor God nie. 21Daarom moet julle in sagmoedigheid afstand doen van alle morele besoedeling en die ongebreidelde kwaad. Dan sal julle die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle lewens te red, ontvang.22Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daarby bly, sal geseënd wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener wat sy werk doen.26As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself, en so 'n mens se godsdiens is vergeefs. 27Dít is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader: om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Brandstof vir ons beproewings (Jakobus 1:1-18)

'n Geloof wat werk

7/8/17

Description:"1 1 Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die twaalf stamme in die Diaspora Groete. 2 Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande beproewings julle oorval, 3 omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding bewerkstellig. 4 Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks tekort skiet nie. 5 As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 6 Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. 7 Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. 8 Hy is 'n weifelende mens, onbestendig in alles wat hy doen. 9 Laat die onbeduidende broer in sy hoë aansien roem 10 en die ryke in sy onbeduidendheid, want soos 'n blom van die veld sal hy vergaan. 11 Want die son met sy hitte kom op en verdor die veld en die blom val af en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. 12 Geseënd is die man wat beproewing deurstaan, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat God beloof het aan hulle wat Hom liefhet. 13 Laat niemand wat versoek word, sê: “Ek word deur God versoek,” nie, want God kan nie deur kwaad versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. 14 Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. 15 Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. 16 Moenie mislei word nie, my geliefde broers. 17 Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. 18 Volgens sy wil het Hy ons verwek deur die woord van die waarheid om eerstelinged van sy skepsels te wees. "(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Laaste maar nie die minste nie (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

30/7/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Jy mag nie steel of jok nie (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

23/7/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Jy mag nie egbreek nie (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

16/7/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Jy mag nie mooord pleeg nie (Eskodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

9/7/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Eer jou ouers (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

2/7/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Hoe onderhou ons die Sabbat? (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

25/6/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Die Derde Gebod (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

18/6/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Totale Toewyding (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

11/6/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Hoekom die 10 Gebooie? (Eksodus 20:1-21)

God se woorde vir God se mense

4/6/17

Description:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:2 ‘’Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 6 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.13 Jy mag nie doodslaan nie.14 Jy mag nie egbreek nie.15 Jy mag nie steel nie.16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.’’18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. 19 En hulle het vir Moses gesê: ‘’Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.’’ 20 Toe antwoord Moses die volk: ‘’Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.’’ 21 So het die volk dan op ‘n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.(Afrikaans 1933/53 Vertaling)

Politiek as god (Psalm 146)

Funksionele Verlossers

28/5/17

Description:1 Halleluja! Loof die HERE, o my siel!2 Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is.3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.4 Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.5 Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God,6 wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;7 wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.8 Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.9 Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.10 Die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot geslag! Halleluja!(Afrikaans 1933/1953 Vertaling)

Aansien as god (Johannes 3:22-36)

Funksionele Verlossers

14/5/17

Description:22Hierna het Jesus en sy dissipels na die landstreek Judea gegaan en daar 'n rukkie saam met hulle vertoef, en mense gedoop. 23Johannes was ook besig om te doop, by Enon naby Salim, omdat daar baie water was en mense gekom het om hulle te laat doop. 24Want Johannes was immers nog nie in die tronk gegooi nie. 25Daar het toe 'n woordestryd tussen sommige van Johannes se dissipels en 'n Jood oor die seremoniële reiniging ontstaan. 26Hulle kom toe na Johannes en sê vir hom: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, die een van wie u getuig het —kyk, Hy doop, en almal gaan na Hom toe.” 27Johannes het geantwoord: “'n Mens kan niks ontvang as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. 28Julle kan self getuig dat ek gesê het, ‘Ek is nie die Christus nie,’ maar ‘Ek is voor Hom uitgestuur.’ 29Dit is die brúidegom aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en na hom luister, is baie bly oor die stem van die bruidegom. Daarom is hierdie blydskap van my volkome. 30Hy moet meer word, maar ek minder.” 31“Hy wat van bo af kom, is bo almal; hy wat uit die aarde is, ís uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. 32Wat Hy gesien en gehoor het, dit getuig Hy, maar niemand aanvaar sy getuienis nie. 33Wie sy getuienis aanvaar het, het plegtig bevestig dat God waaragtig is. 34Want die Een wat God gestuur het, spreek die woorde van God; Hy gee immers nie die Gees in geringe mate nie. 35Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. 36Wie in die Seun glo, het die ewige lewe, maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie; inteendeel, die toorn van God bly op hom.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Liefde as god (Psalm 63)

Funksionele Verlossers

7/5/17

Description:A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah.1 O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.2 So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory.3 Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you.4 So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.5 My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips,6 when I remember you upon my bed, and meditate on you in the watches of the night;7 for you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for joy.8 My soul clings to you; your right hand upholds me.9 But those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth;10 they shall be given over to the power of the sword; they shall be a portion for jackals.11 But the king shall rejoice in God; all who swear by him shall exult, for the mouths of liars will be stopped.(English Standard Version)

Godsdiens as god (Filippense 3:1-11)

Funksionele Verlossers

30/4/17

Description:1Wat die res betref, my broers —wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit sekerheid. 2Pasop vir die honde! Pasop vir die slegte werkers! Pasop vir die vals besnyding! 3Want óns is die besnydenis, ons wat ons diens deur die Gees van God verrig, ons wat in Christus Jesus roem en nie op menslike dinge vertrou nie, 4al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer: 5Ek is besny op die agtste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, 'n Fariseër, 6wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. 7Maar wat vir my 'n bate was, beskou ek nou as verlies ter wille van Christus. 8Inderdaad beskou ek alles as verlies ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Ter wille van Hom het alles vir my waardeloos geword en beskou ek dit as vullis sodat ek Christus as bate kan bekom, 9en in Hom bevind kan word, nie met my geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die regverdiging deur geloof in Christus — die regverdiging wat van God kom, deur die geloof, 10en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die gemeenskap met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, 11dat ek so die opstanding uit die dood kan bereik.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Geld as god (Ecc 5:8-6:6)

Funksionele Verlossers

23/4/17

Description:8If you see in a province the oppression of the poor and the violation of justice and righteousness, do not be amazed at the matter, for the high official is watched by a higher, and there are yet higher ones over them. 9But this is gain for a land in every way: a king committed to cultivated fields.10He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity. 11When goods increase, they increase who eat them, and what advantage has their owner but to see them with his eyes? 12Sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep. 13There is a grievous evil that I have seen under the sun: riches were kept by their owner to his hurt, 14and those riches were lost in a bad venture. And he is father of a son, but he has nothing in his hand. 15As he came from his mother's womb he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand. 16This also is a grievous evil: just as he came, so shall he go, and what gain is there to him who toils for the wind? 17Moreover, all his days he eats in darkness in much vexation and sickness and anger.18Behold, what I have seen to be good and fitting is to eat and drink and find enjoyment in all the toil with which one toils under the sun the few days of his life that God has given him, for this is his lot. 19Everyone also to whom God has given wealth and possessions and power to enjoy them, and to accept his lot and rejoice in his toil—this is the gift of God. 20For he will not much remember the days of his life because God keeps him occupied with joy in his heart. 6 There is an evil that I have seen under the sun, and it lies heavy on mankind: 2a man to whom God gives wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing of all that he desires, yet God does not give him power to enjoy them, but a stranger enjoys them. This is vanity; it is a grievous evil. 3If a man fathers a hundred children and lives many years, so that the days of his years are many, but his soul is not satisfied with life's good things, and he also has no burial, I say that a stillborn child is better off than he. 4For it comes in vanity and goes in darkness, and in darkness its name is covered. 5Moreover, it has not seen the sun or known anything, yet it finds rest rather than he. 6Even though he should live a thousand years twice over, yet enjoy no good—do not all go to the one place?(English Standard Version)

Het Jesus werklik opgestaan?

Paasfees 2017

16/4/17

Description:Lukas 24:1-491Teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan met die geurige speserye wat hulle voorberei het. 2Hulle het ontdek dat die klip van die graf weggerol was; 3en toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. 4Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar twee mans met glansende klere by hulle gestaan. 5Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die mans het vir hulle gesê: “Waarom soek julle die lewende by die dooies? 6Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat Hy vir julle gesê het toe Hy nog in Galilea was, 7‘Die Seun van die Mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan.’ ” 8Hulle het toe sy woorde onthou 9en van die graf af teruggedraai, en al hierdie dinge aan die elf en al die ander gaan vertel. 10Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, 11maar vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink en hulle het die vroue nie geglo nie. 12Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop. Toe hy vooroor buk, sien hy net die linnedoeke. En hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het.13En kyk, juis op dié dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, sestig stadioi van Jerusalem af. 14Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, 16maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17Hy sê toe vir hulle: “Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?” Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. 18Een van hulle, met die naam Kleopas, het Hom geantwoord: “Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie?” 19Hy vra hulle: “Watter dinge?” En hulle antwoord Hom: “Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk; 20en hoe die leierpriesters en ons volksleiers Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en Hom laat kruisig het. 21Ons het bly hoop dat dit Hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die derde dag vandat dit gebeur het. 22Sommige vroue uit ons geledere het ons bowendien ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, 23en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat Hy leef. 24'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.” 25Toe sê Hy vir hulle: “O, hoe sonder begrip en traag van hart is julle, dat julle nie alles wat die profete gesê het, glo nie! 26Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?” 27Hierna het Hy begin om al die Skrifte oor Hom, vanaf Moses en die Profete, vir hulle uit te lê. 28Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat Hy verder wil reis. 29Maar hulle het sterk by Hom aangedring: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby.” Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. 30Terwyl Hy saam met hulle aan tafel aangelê het, het Hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. 31Toe is hulle oë geopen en hulle het Hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. 32En hulle het vir mekaar gesê: “Het ons harte nie in ons gebrand toe Hy met ons langs die pad gepraat en die Skrifte vir ons uitgelê het nie?”33Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die elf, en die ander saam met hulle, bymekaar gevind het. 34En hulle het gesê: “Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn!” 35Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe Hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het.36Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan Hy tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!” 37Verskrik en beangs, het hulle gedink dat hulle 'n gees sien. 38Maar Hy sê vir hulle: “Waarom is julle ontsteld, en waarom kom daar twyfel in julle harte op? 39Kyk na my hande en my voete, dit is Ek self! Vat aan my en kyk, 'n gees het nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie.” 40Nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en voete. 41Omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê Hy vir hulle: “Het julle iets te ete hier?” 42En hulle het Hom 'n stuk geroosterde vis gegee. 43Hy het dit geneem en dit voor hulle geëet.44Daarna het Hy vir hulle gesê: “Dit was my woorde wat Ek tot julle gerig het toe Ek nog by julle was, alles wat in die Wet van Moses en die Profete en die Psalms oor My geskryf is, moet vervul word.” 45Daarop het Hy hulle verstand daarvoor geopen om die Skrifte te verstaan 46en vir hulle gesê: “Daar staan immers geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan 47en dat in sy Naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin 48en getuies van hierdie dinge wees. 49En kyk, Ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Julle moet in die stad bly totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word.”(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Opsoek na die perfekte kerk (Handelinge 6:1-7)

Die Gestuurdes

9/4/17

Description:1Maar in dié dae, toe die aantal dissipels al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. 2Die twaalf het daarop die hele groep dissipels bymekaargeroep en gesê: “Dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. 3Broers, soek dan sewe mans onder julle van goeie getuienis en vol van die Gees en van wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel. 4En ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord.” 5Die voorstel het by die hele groep byval gevind en hulle het vir Stefanus, vol van geloof en die Heilige Gees, en ook Filippus, Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, 'n proseliet uit Antiogië, gekies. 6Hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel, en die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê.7En die woord van God het versprei en die aantal dissipels in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en ‘n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Die Bittereinders (Handelinge 5:12-42)

Die Gestuurdes

2/4/17

Description:12 Deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Hulle was almal eensgesind bymekaar in die Pilaargang van Salomo. 13 Van die res van die volk het niemand dit egter gewaag om by die gelowiges aan te sluit nie, alhoewel die volk hoë agting vir hulle gehad het. 14 Tog is baie mense wat in die Here glo, algaande by hulle getal gevoeg —'n menigte mans sowel as vroue. 15 Die gevolg was dat die mense die siekes op die strate bly uitdra en op bedmatjies en slaapmatte neergelê het, sodat wanneer Petrus verbykom, selfs net sy skaduwee op een van hulle kon val. 16 Ook uit die dorpe in die omgewing van Jerusalem het skares saamgestroom en hulle siekes en mense wat deur onrein geeste geteister is, gebring —en hulle is almal genees. 17 Maar die hoëpriester het opgestaan en al sy ondersteuners, die party van die Sadduseërs, het afgunstig geraak. 18 Hulle het die apostels gevange geneem en hulle in die openbare tronk gegooi. 19 Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, hulle uitgelei en gesê: 20 “Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie lewe.” 21 Hulle het gehoor gegee en teen ongeveer dagbreek die tempel binnegegaan en die mense onderrig. Toe die hoëpriester en sy ondersteuners opdaag, het hulle die Sanhedrin, die hele Raad van Familiehoofde van Israel, ontbied en hulle by die tronk laat haal. 22 Maar toe die dienaars daar aankom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggegaan en berig: 23 “Ons het die tronk sorgvuldig toegesluit gevind met die wagte wat voor die deure staan, maar nadat ons oopgesluit het, het ons niemand daarbinne gevind nie.” 24 Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die leierpriesters hierdie woorde hoor, was hulle daaroor verward, oor wat dit kon beteken. 25 Maar iemand het hulle kom inlig: “Luister, die manne wat julle in die tronk gegooi het, staan die volk in die tempel en onderrig.” 26Die bevelvoerder en die dienaars het hulle toe gaan haal —sonder geweld, omdat hulle bang was dat hulle deur die volk gestenig sou word. 27 Hulle bring toe die apostels en laat hulle voor die Sanhedrin staan. Die hoëpriester het hulle begin ondervra: 28 “Het ons julle nie ten strengste verbied om in hierdie Naam onderrig te gee nie? En kyk, julle het julle lering deur die hele Jerusalem versprei; en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring.” 29 Maar Petrus en die apostels het geantwoord: “Ons moet eerder gehoorsaam wees aan God as aan mense. 30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle doodgemaak het deur Hom aan 'n kruishout te hang. 31 Hom het God as Leidsman en Verlosser tot aan sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergewing van sondes te skenk.32 Ons is die getuies van hierdie gebeure, en so ook die Heilige Gees wat God gegee het aan hulle wat aan Hom gehoorsaam is.” 33 Toe hulle dit hoor, was hulle rasend van woede en wou hulle doodmaak. 34 Maar toe staan iemand in die Sanhedrin op, 'n Fariseër met die naam Gamaliël, 'n wetgeleerde met hoë aansien by die hele volk, en gee opdrag dat hulle die mense vir 'n oomblik na buite neem. 35 Daarop sê hy vir hulle: “Israeliete, dink goed na oor wat julle met hierdie mense gaan doen, 36 want 'n ruk gelede het Teudas opgestaan en daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is en omtrent vierhonderd manne het by hom aangesluit. Hy is doodgemaak, en almal wat na hom geluister het, is uitmekaargejaag en het in die niet verdwyn. 37 Ná hom het Judas, die Galileër, in die dae van die volkstelling na vore getree en die volk agter hom aan tot opstand aangehits. Ook hy het omgekom, en almal wat na hom geluister het, het uitmekaar gespat. 38 Maar nou sê ek vir julle: Los hierdie mense uit en laat hulle gaan, want as hierdie plan of onderneming die werk van mense is, sal dit tot niet gaan; 39 maar as dit van God af kom, sal julle hulle nie kan keer nie —moenie dat dit blyk dat julle teen God veg nie!” Hulle het toe na hom geluister. 40 En nadat hulle die apostels ontbied het, het hulle hulle laat gesel, hulle beveel om nie in die Naam van Jesus te praat nie, en hulle vrygelaat. 41 Daarna het hulle van die Sanhedrin weggegaan, bly dat hulle waardig bevind is om ter wille van sy Naam skandelik behandel te word. 42 Boonop het hulle nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis onderrig te gee nie, en om die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ware Aanbidding in 'n Ware Kerk (Handelinge 4:32-5:11)

Die Gestuurdes

26/3/17

Description:32Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit.33Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom.34Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring 35en aan die voete van die apostels neergelê het. En aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. 36Josef, 'n Leviet afkomstig uit Siprus, wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het -as dit vertaal word beteken dit Seun van Vertroosting -37het 'n stuk grond besit en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê.5 'n Man met die naam Ananias het saam met sy vrou Saffira 'n stuk grond verkoop, 2maar hy het, met sy vrou se medewete, van die geld vir homself teruggehou en net 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê.3Petrus het toe gesê: “Ananias, waarom het Satan jou hart vervul sodat jy vir die Heilige Gees gelieg en vir jouself van die geld vir die grond teruggehou het? 4Toe dit onverkoop bly lê het, was dit nie joune nie? En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie? Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.” 5By die aanhoor van hierdie woorde, het Ananias inmekaargesak en gesterf —en groot vrees het almal oorval wat hiervan gehoor het.6Die jongmanne het toe nader gekom, hom in linne toegedraai, na buite gedra en begrawe. 7Ongeveer drie uur later het sy vrou ook binnegekom —onbewus van wat gebeur het. 8Petrus het vir haar gevra: “Sê my, het julle die grond vir sóveel verkoop?” En sy het geantwoord: “Ja, vir soveel.” 9Daarop sê Petrus vir haar: “Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te tart? Kyk, die voete van hulle wat jou man begrawe het, is by die deur; hulle gaan jou ook uitdra.” 10Op daardie oomblik het sy by sy voete inmekaargesak en gesterf. Toe die jongmanne inkom, het hulle haar dood aangetref, uitgedra en by haar man begrawe. 11En groot vrees het die hele gemeente en almal wat hiervan gehoor het, oorval.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Die Gesag oor die Gestuurdes (Handelinge 4:23-31)

Die Gestuurdes

19/3/17

Description:23Ná hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. 24Toe hulle dit hoor, het hulle God eensgesind aangeroep en gesê: “Here, U is die Een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin geskep het, 25wat by monde van ons vader Dawid, u dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: “ ‘Waarom gaan die nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? 26Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy Gesalfde.’ 27“Want inderdaad, hulle het saamgespan in hierdie stad teen u heilige Dienskneg Jesus, wat U gesalf het —naamlik Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel 28om alles te doen wat U deur u hand en u plan vooruit beskik het dat dit gebeur. 29En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat u diensknegte u boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, 30deur u hand uit te strek tot genesing en deurdat tekens en wonders deur die Naam van u heilige Dienskneg Jesus plaasvind.” 31Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was, geskud en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig.(Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ons Enigste Verlosser (Handelinge 4:1-22)

Die Gestuurdes

12/3/17

Description:1Terwyl hulle nog besig was om die volk toe te spreek, het die priesters en die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op hulle afgekom, 2hewig ontsteld omdat hulle die volk onderrig en in Jesus die opstanding uit die dood verkondig. 3Hulle het hulle toe gevange geneem en onder bewaking geplaas tot die volgende môre, omdat dit reeds aand was. 4Baie van die mense wat die toespraak gehoor het, het egter tot geloof gekom sodat die getal manne tot ongeveer vyfduisend aangegroei het. 5Die volgende dag het hulle leiers en familiehoofde en skrifkenners in Jerusalem bymekaar gekom -6ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas en Johannes en Aleksander en almal wat tot die hoëpriesterlike familie behoort het. 7Hulle het Petrus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra: “Deur watter krag of deur watter naam het julle dit gedoen?” 8 Toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê: “Leiers van die volk en familiehoofde, 9as ons vandag verhoor word oor 'n goeie daad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, 10moet julle almal en die hele volk van Israel weet dat dit deur die Naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, dat dit deur Hóm is dat hierdie man gesond voor julle staan. 11Hy is: “ ‘die klip wat deur julle, die bouers, geminag is, en hoeksteen geword het.’ 12“Daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie.” 13Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leke is, was hulle verbaas en het hulle hulle herken as mense wat saam met Jesus was. 14Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is, by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. 15Hulle het hulle toe beveel om die raadsaald te verlaat, en met mekaar beraadslaag: 16“Wat gaan ons met hierdie mense doen? Dit is immers vir al die inwoners van Jerusalem duidelik dat 'n onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. 17Maar om te verhoed dat dit verder onder die volk versprei, laat ons hulle dreig, sodat hulle nie meer met enige mens in hierdie Naam praat nie.” 18Hulle het hulle toe teruggeroep en hulle beveel om hoegenaamd nie meer in die Naam van Jesus te praat of onderrig te gee nie. 19Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê: “Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel; 20want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie.” 21Nadat hulle Petrus en Johannes nog meer gedreig het, het hulle hulle vrygelaat omdat hulle as gevolg van die volk se houding nie 'n manier kon vind om hulle te straf nie; want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. 22Die man oor wie hierdie teken van genesing gekom het, was immers ouer as veertig jaar. (Afrikaanse Direkte Vertaling)

Ons Grootste Behoefte (Handelinge 3)

Die Gestuurdes

5/3/17

Description:1 Op die negende uur, die uur van gebed, was Petrus en Johannes na die tempelterrein op pad. 2 'n Man, verlam van sy geboorte af, is daarheen gedra. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as Mooipoort, om by die mense wat die tempelterrein binnegaan, om 'n aalmoes te vra. 3 Toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan, het hy gevra om 'n aalmoes te ontvang. 4 Petrus, vergesel van Johannes, het stip na hom gekyk en gesê: “Kyk na ons!” 5 Hy het toe na hulle gekyk in die verwagting om iets van hulle te ontvang. 6 Maar Petrus het gesê: “Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” 7 Hy het hom aan sy regterhand gegryp en opgehelp. Onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 8 Hy het opgespring, regop bly staan, rondgestap en toe saam met hulle die tempelterrein binnegegaan, terwyl hy loop en spring en God prys. 9 Die hele volk het gesien hoe hy loop en God prys. 10 Hulle het hom herken as die een wat by die Mooipoort van die tempelterrein gesit het met die oog op aalmoese, en hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het.11 Terwyl die man aan Petrus en Johannes bly vashou, het die hele volk stomgeslaan om hulle saamgedrom in die pilaargang, wat bekend was as die Pilaargang van Salomo. 12 Toe Petrus dit sien, het hy die volk toegespreek: “Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom staar julle ons aan asof ons hom deur ons eie krag of godvresendheid laat loop het? 13 Die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy Dienskneg Jesus verheerlik— Hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloën het, al het hy beslis dat Hy vrygelaat word.14 Julle, egter, het die Heilige en Regverdige verloën en geëis dat 'n moordenaar vir julle begenadig word; 15 maar julle het die Leidsman tot die lewe doodgemaak. God het Hom uit die dood opgewek; daarvan is ons getuies.16 Dit was op grond van geloof in die Naam van Jesus dat sy Naam hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak het. En die geloof wat deur Jesus kom, het in julle almal se teenwoordigheid hierdie volkome genesing aan hom gegee.17 En nou, broers, ek weet dat julle uit onkunde opgetree het, soos ook julle leiers, 18 maar op hierdie manier het God in vervulling laat gaan wat Hy vroeër by monde van al sy profete aangekondig het, naamlik dat sy Christus sou ly. 19 Bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 en dat vanaf die Here self tye van verkwikking kan aanbreek, en Hy die Christus wat vir julle aangewys is, kan stuur, naamlik Jesus. 21 Die hemel moet Hom verwelkom tot op die tyd van die herstel van alle dinge, waarvan God lank gelede by monde van sy heilige profete gepraat het. 22 Moses het immers gesê, ‘Die Here julle God sal vir julle net so 'n profeet soos ek uit julle broers laat opstaan. Na Hom moet julle luister, na alles wat Hy vir julle sê. 23 Elkeen wat nie na daardie profeet luister nie, sal onder die volk uitgedelg word.’ 24 Ook al die profete wat sedert Samuel en sy opvolgers geprofeteer het, het hierdie dae aangekondig. 25 Julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het, ‘In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word.’26 God het, nadat Hy sy Dienskneg Jesus laat opstaan het, Hom heel eerste na julle gestuur om julle te seën, deurdat Hy elkeen van julle sal laat wegdraai van julle booshede. (Afrikaanse Direkte Vertaling)

Basiese Kerk (Handelinge 2:42-47)

Die Gestuurdes

27/2/17

Description:Acts 2:42-4742 And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. 43 And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. 44 And all who believed were together and had all things in common. 45 And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. 46 And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, 47 praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.